The Hotel "Gvardeyskaya"

420073, Kazan,st. Guards, 35 +7 (843) 295-55-35 - (Mon-Fri) +7 (843) 295-55-15 - (round the clock) gvardeyskaya@slavhotels.ru Contact us
 

420073, Kazan,st. Guards, 35

+7 (843) 295-55-35 - (Mon-Fri)

+7 (843) 295-55-15 - (round the clock)